RODO

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) uprzejmie informujemy, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Budowlane EL-BUD z siedzibą w Sanoku, adres: ul. Gen. Bema 1a, 38- 500 Sanok, NIP: 687-107-34-42, REGON: 370314217; dalej określana mianem „ADO” (Administrator Danych Osobowych). Pełniąc funkcję „ADO” wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych. Funkcję tą pełni Pan Robert Birek, z którym można się kontaktować w formie elektronicznej na adres rodo@elbud.sanok.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby firmy.

 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne: realizacja umowy sprzedaży towarów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO), realizacja procesu reklamacji w ramach umowy gwarancji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), archiwizacja w sytuacji gdy należy wykazać fakty, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń w sytuacjach spornych, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następującym zakresie: imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail. W przypadku przedsiębiorców dodatkowo przetwarzamy NIP, REGON, adres siedziby.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego i reklamy tj. w celach informowania o aktualnej ofercie handlowej tylko i wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 3. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do następujących podmiotów:
  • organów państwowych w zakresie przysługujących im uprawnień,
  • sądów oraz osób biorących udział w prowadzonych postępowaniach sądowych i administracyjnych,
  • dostawców towarów w zakresie niezbędnym do realizacji Pani/Pana uprawnień wynikających z umowy gwarancji,
  • firm spedycyjnych i operatorów pocztowych w sytuacji gdy dostawa towarów jest realizowana przez te podmioty,
  • firm spedycyjnych i operatorów pocztowych na podstawie Pani/Pana zgody do przetwarzania danych w celach marketingowych.
  • firm świadczących na rzecz ADO usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są Pani/Pana dane osobowe.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywanie przez okres trwania umowy sprzedaży towarów lub usług, a po zakończeniu trwania umowy do czasu przedawnienia wszelkich potencjalnych roszczeń z nią związanych.
 5. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych.
 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych, które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do przeniesienia danych do innego ADO, o ile nie będzie się sprzeciwiać to obowiązkom ciążącym na ADO, jak również nie będzie sprzeciwiać się temu prawnie uzasadniony interes ADO.
 7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez ADO danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jeśli podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zgoda (np. zgoda na przetwarzanie danych do celów marketingowych).
 9. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest wymogiem ustawowym oraz umownym warunkującym możliwość świadczenia usług przez ADO. Brak ich podania uniemożliwi nawiązanie i utrzymanie relacji handlowych, w tym niemożliwość wystawienia faktury VAT, czy niemożliwość realizacji umowy gwarancji.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez ADO w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.Przedsiębiorstwo Budowlane EL-BUD
adres: ul. Gen. Bema 1a, 38-500 Sanok.